Growing through a good education

Familjehem och Terapi

Rätt insats för varje enskilt ärende

NiNa Familjestöd arbetar för barn och ungdomar med sociala problem och ensamkommande flyktingbarn. Vårt mål består i att erbjuda rätt insats för varje enskilt ärende och hantera de konflikter och svårigheter som uppstår inom familjeärenden. NiNa Familjestöd erbjuder jour- och familjehem med konsulentstöd och även terapi för familjer med sociala problem. Grundtanken är att komplettera familjehemmet med olika former av professionella insatser samtidigt som vi tillvaratar familjehemmets resurser. Vi verkar för att säkerställa god vård, omsorg och utveckling för den placerade. Vi har vår grund i ett systemteoretiskt synsätt, där vi lägger stor vikt vid att utgå från och förstärka ungdomens egna resurser.

Ensamkommande flyktingbarn

Förberedningen från första dagen

Ensamkommande flyktingbarn är en stor och växande grupp individer i Sverige med stort behov av hjälp och stöd. Vårt mål är att i ett slutligt skede få dessa individer förberedda för ett självständigt liv. Med NiNa Familjestöds egna 4-stegsprogram påbörjas förberedningen från första dagen. Under första steget av placeringen får NiNa Familjestöd en bild av vilket familjehem som passar ungdomens behov och bakgrund. Steg två är en jour- och familjehemsplacering där barnet placeras i en lämplig familj som utrett och godkänt av NiNa Familjestöd. Det tredje steget är en träningslägenhet med eget boende. En träningslägenhet är ett boende väldigt likt det självständiga mål vi strävar efter för ungdomen. Träningsprogrammet avslutas med det fjärde steget som i normala fall kommer vara vid 21-års ålder och då personen i fråga fasas ut i verkligheten. För att öka chansen för ungdomen att klara sig på egen hand ser vi 4-stegsprogrammet som en rätt väg att ta då det kan vara omständligt att direkt ta steget från ett familjehem ut till samhället.

(NiNa Familjestöd erbjuder idag inga träningslägenhet/stödboende platser. Ansökan har skickat till IVO och så fort ansökan är beviljad kommer platserna att erbjudas)

 

familj2

Stödboende för Unga

Förberedd för ett självständigt liv

NiNa Familjestöd tar emot ensamkommande flyktingbarn samt barn och ungdomar med särskilda behov med mål att i ett slutligt skede få dessa förberedda för ett självständigt liv. Vi har idag jour- och familjehemsplaceringar.

(NiNa Familjestöd erbjuder idag inga träningslägenhet/stödboende platser. Ansökan har skickat till IVO och så fort ansökan är beviljad kommer platserna att erbjudas)

Jourplacering

NiNa Familjestöd har under en längre period tagit emot barn och ungdomar med olika bakgrund och omständigheter. För att vi på NiNa Familjestöd enklare ska kunna placera och matcha ungdomen ifråga har vi nu plats för jourplaceringar. NiNa Familjestöd har jourplats i syfte av att få ungdomen att känna sig bekväm i första stadiet och det ger oss även en möjlighet att utföra en närmare utredning vilket gör det enklare att hitta en lämplig familjehemsplacering. Placeringen på familjehemmet påbörjas med en testperiod, både för familjehemmet och för ungdomen.

Familjehem

Efter jourplaceringen övergår familjehemmet till ett stadigvarande hem för ungdomen. Familjehemsplacering följs upp av NiNa Familjestöds tillsatta konsulent. Varje familjehem och ungdom har en konsulent som är där för att stötta, kontinuerligt handleda och skapa en optimal miljö i hemmet. Barnet som är placerat ska känna sig välkommen och vistas i en familjemiljö vilket skapar förutsättning för att barnet ska växa upp och lyckas i livet.

Stödboende

Det tredje steget innan ungdomen ska ut på egen hand är en träningslägenhet som är under NiNa Familjestöds egna förfogande. Idag har NiNa Familjestöd ett flertal lägenheter till förfogande i Uppsala och Stockholm. Dessa lägenheter är tvårumslägenheter med eget kök samt badrum med tvättmaskin. Under denna period har ungdomen en kontaktperson från NiNa Familjestöd som följer utvecklingen och kontinuerligt besöker denne.

(NiNa Familjestöd erbjuder idag inga träningslägenhet/stödboende platser. Ansökan har skickat till IVO och så fort ansökan är beviljad kommer platserna att erbjudas)

Student painter

Mål och strategi

NiNa Familjestöds 4-stegsprogram

Genom NiNa Familjestöds 4-stegsprogram har vi redan från första dagen en framtidsplan och förhoppning om en ljus framtid för ungdomen. Vi tror på att varje ungdom är en individ med egna behov, en bakgrund att ta hänsyn till och en vilja att i framtiden själv kunna stå på sina egna ben. NiNa Familjestöds 4-stegsprogram anpassas efter barnets behov. Om det exempelvis visar sig att första steget med en jourplats hos NiNa Familjestöds egna boende inte är nödvändigt då bilden av barnet situation är klart och tydligt redan från början, går det att direkt placera barnet hos ett av NiNa Familjestöds familjehem i Uppsala eller Stockholm. Ett annat exempel är om träningslägenhet inte är något som är aktuellt för ett specifikt barn går det självklart att fortsätta med en familjehemsplacering. Vi gör alltid en skräddarskydd och anpassad lösning för att få till rätt insats för varje enskild individ.